Az Ön kosara üres.
Vásárláshoz nézzen
szét áruházunkban!
52/445 001
70/3800 555


Szállítási és fizetési feltételek!
(Teljes változat! A rövidített feltételekért kattintson ide!)

Ön, mint felhasználó a www.epitoanyagrendeles.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


1. A Honlapon folytatott tevékenység
A Honlap célja építőipari anyagok, kiegészítők interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése és – igény szerint – házhozszállítása a vásárlók részére.
A Honlap üzemeltetője a Kárpát Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).

2. A Szolgáltató adatai
Név: Kárpát Tüzép Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Kőrösi Csoma Sándor u.2.
Képviselő neve: Bokor Zsolt
Cégjegyzékszám: 09-09-014333
Nyilvántartásba vette: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 14161926-2-09
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700402-66542777-51200002
Telefonszám: /70/3800-555
E-mail: info@epitoanyagrendeles.hu

3.3. Árak és egyéb költségek:
3.3.1. Az árak az ÁFA-T tartalmazzák. Az elírás és a tévedés jogát a Szolgáltató fenntartja. A szállítási - és egyéb költségek változhatnak, amennyiben a gyártók a minimális rendelési mennyisége és kerekítési szabályok alapján a termék csomagolása illetve házhoz szállítása során a korábbitól eltérő költséget érvényesítenek.
3.3.2. A termékek szállítására szolgáló raklapoknak betéti díja van. A betéti díjat a termékek gyártói más-más feltételek mellett szolgáltatják vissza a megrendelőnek a Szolgáltatón keresztül. A részletes feltételek a „szállítási és fizetési feltételek” menüpontban a konkrét gyártóra vonatkozó leírásnál találhatóak.

3.4. Visszaigazolás; a szerződés létrejötte
3.4.1. Az Ön által elküldött rendelés megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendelés megérkezését követő 2 órán belül visszaigazolja az Ön által a megrendelés során megadott e-mail címre. Ezt követően a rendelés megérkezésétől számított 2 munkanapon belül a Szolgáltató megküldi a végleges, az árak, és a költségek tekintetében pontosított visszaigazolást, amely már tartalmazza a várható szállítási határidőt is. A dokumentum díjbekérőnek is tekintendő. Ez alapján Ön, 15 naptári napon belül, az alábbi fizetési módok valamelyikén, végezheti el a teljes vételár előlegkénti befizetését. A befizetéssel szerződés jön létre Ön és a Szolgáltató között. A határidő eredménytelen eltelte a Szolgáltató részére elállási jogot eredményez.
3.4.2. Amennyiben ezen utóbbi visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 2 munkanapon belül nem érkezik meg Önhöz, a rendelés tartalma a továbbiakban nem köti Önt.

3.5. Fizetés
3.5.1. Banki átutalás, befizetés.
Önnek lehetősége van a banki átutalásos vagy banki befizetésre. Ebben az esetben kérjük a megrendelés szerinti végösszeget (a termék vételárát és az esetleges egyéb járulékos és szállítási költséggel együtt) a szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700402-66542777-51200002 számú bankszámlájára átutalni, befizetni. Ebben az esetben az átvételre csak az átutalás jóváírását követően van lehetőség

3.5.2. Készpénzes fizetés a Szolgáltató irodájában vagy partnereinél.
Önnek lehetősége nyílik készpénzes fizetésre is a Szolgáltató 4033 Debrecen, Kőrösi Csoma Sándor u.2. szám alatti irodájában, illetve a szerződéses partnereinél, amelyek címét az „elérhetőségek” menüpont alatt találhatja meg.

3.6. Átvétel
3.6.1. A Szolgáltató kiszállítja a megrendelt terméket az Ön által megadott magyarországi szállítási címre, a Honlapon feltüntetett szállítási költség ellenében. A kiszállítás pontos dátumáról a Szolgáltató e-mailben/telefonon értesíti Önt. A szállítási feltételek gyártónként változhatnak, amelyeket a „szállítási és fizetési feltételek” menüpont alatt találhat meg.
3.6.2. Szállítási határidő: A pontos szállítási határidő megadására a Szolgáltató általi megrendelés-leadás után van lehetőség, a gyártó csak a megrendelt termék vételárának megérkezte után adja meg a szállítás pontos határidejét, ezért van szükség többek között a teljes vételár kifizetésére – vagy ügyvédi letétbe helyezésére - a megrendelés leadása után.
3.6.3 Az átvétel igazolása. Az áru átvételének igazolása a szállítólevél aláírásával történik, mellyel Ön elismeri a termék hiánytalan és sértetlen átvételét. Amennyiben az áru bármilyen hiányosságát vagy sérülését tapasztalja, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a terméket szállító gépkocsivezetőnek és mindezt a szállítólevélre is, vezesse rá, mert a gyártó csak ebben az esetben áll helyt a teljesítésért.

3.7. A szerződés iktatása
A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

4. Elállási jog
4.1. Ön jogosult a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül az adásvételtől indokolás nélkül elállni. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát az elállás közlésétől számított 30 napon belül az Ön részére visszatéríteni.
4.2. Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségei Önt terhelik, ezenkívül a
Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni Öntől. Ezeken kívül Önt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
4.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett a Szavatosság
és jótállás pontban leírtak szerinti helyettesítő termékkel teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit is a Szolgáltató viseli.
4.4. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Ön beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve
díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

5. Jótállás és szavatosság
5.1. Jótállás
5.1.1. Termékeire vonatkozóan a Gyártó a honlapon a részletes gyártói feltételeknél feltüntetett időtartamú jótállást (garancia) vállal. A garanciális idő alatt a Gyártó vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását. Amennyiben kijavítás és csere nem lehetséges, a Gyártó a hibás termék vételárát visszatéríti Önnek.
5.1.2. A jótállási kötelezettség azon hibákra vonatkozik, amelyek már az átvételkor fennálltak. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli.
5.1.3. A szerződéskötést követően a Szolgáltató jótállási nyilatkozatot állít ki az Ön részére.

5.2. Szavatosság
5.2.1. A jótállástól függetlenül Önt az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőig szavatossági igényérvényesítési jog illeti meg azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Szavatosság szempontjából az átvételkor már létező hibának kell tekinteni az átvételt követő hat hónapon belül felismert hibát is, kivéve ha ez a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
5.2.2. Az előző pontban leírt körülmények fennállásának bizonyítása Önt terheli.
5.2.3. A szavatossági igény megalapozottsága esetén Szolgáltató a terméket díjmentesen kijavítja, vagy kicseréli. Ha ez bármilyen okból nem lehetséges, a Szolgáltató a hibás termék vételárát visszatéríti Önnek.

5.3. Jótállási és szavatossági igények érvényesítése
Jótállási vagy szavatossági igényeit az alábbi címen érvényesítheti:
Kárpát Tüzép Kft.
4033 Debrecen, Kőrösi Csoma Sándor u.2.

6. Számla átadása
A számlát a Szolgáltató postai úton juttatja el az Ön részére, azután, miután a szállítólevél a Szolgáltató székhelyére visszaérkezik. Több különböző gyártójú termék rendelése esetén a számlázás gyártónként vagy szállítási egységenként történhet.

7. Kifogások
Ön a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi címen érvényesítheti:
Kárpát Tüzép Kft.
4033 Debrecen, Kőrösi Csoma Sándor u.2.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

8.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni az Ön lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

8.2. Békéltető testület.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

8.3. Bírósági eljárás.
Amennyiben Ön a fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság előtt kívánja érvényesíteni, erre polgári eljárás keretében van lehetősége a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

9. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
9.1. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

9.2. Az Általános Szerződési Feltételek jelenlegi szövegének hatályba lépési dátuma:
2018. február 16. napja

BaumitBaumit nemesvakolatBramac tetőcserépCreaton tetőcserépEpare-fixEpare-isoFrühwald térkőIncana díszburkolat
Leier kéményLeier térkőLeier tetőcserépMontel kéménySchiedel kéménySemmelrock térkőTerrán (Mediterrán) tetőcserépTondach tetőcserép